Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, Trà Vinh /// Ảnh: Chí Hiếu
Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, Trà Vinh